حضور در مجمع عمومی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی و صنعت اکو