جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی