جلسه دوم مجمع عمومی انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران