تونل سد آریانا (اطلاعیه واگذاری بخشی از پروژه عمرانی در زمینه احداث کانال آبیاری در کشور قزاقستان