تمدید زمان اعلام آمادگی برای انتخابات هیات مدیره و بازرسان