تمایل همکاری شرکت K.A.M مقیم شرکت اتیوپی فعال در زمینه ساخت و ساز مسکن با شرکتهای ایرانی