تفاهم نامه سندیکا با شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری همیشه سفر