تغییر برنامه حضور مشاور حقوقی سندیکا در تاریخ 96/5/10