تعطیلی سندیکا روز چهارشنبه یازدهم مرداد به علت هوای گرم