تصویر نامه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص درخواست نظر اتاق در مورد سیستم ساختار وزارت صنعت