تصویر نامه کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در خصوص حفظ حقوق و منافع گیرنده کالا