تصویر نامه کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران در خصوص چهارمین رویداد مشاوره به کسب و کار