تصویر نامه وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص پیش بینی آثار افزایش حداقل دستمزد و تغییر مبنای نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی کالا