تصویر نامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص برگزاری نمایشگاه خدمات کسب و کار