تصویر نامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص ارسال نظامنامه جایزه ملی کیفیت ایران