تصویر نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه بر روی کالاها