تصویر نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ارسال تصویر نامه دادستان کل کشور در مورد تبلیغات در فضای مجازی