تصویر نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص ارسال صورتجلسه نشست هیات تعیین و تثبیت قیمتها