تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص معرفی نماینده جهت شرکت در روادید India GTR