تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص لیست اطلاعات شرکتهای ترکمنستان علاقمند به همکاری با تجارت ، سرمایه گذاران شرکتهای ایرانی