تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص فهرست ترجیحات توصیه شده اکو