تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص تقویم نمایشگاه های بین المللی بلاروس