تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص بیست و دومین نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری در چین