تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص بولتن اقتصادی اتریش