تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص برگزاری چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی بغداد