تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص برگزاری نمایشگاه بازرگانی لاگوس