تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص برگزاری تور آموزشی تجارو صاحبان صنایع ایرانی به سنگال