تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص برگزاری تاریخ تجدید نمایشگاه ساخت و ساز بین المللی عراق