تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص برگزاری گزارش تصویری آماری از انجمن های تجاری در بلاروس