تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص افتتاح مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل