تصویر نامه وزارت امور خارجه در خصوص اطلاع رسانی برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهو.ری اسلامی ایران در کراچی