تصویر نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص در اختیار داشتن مودیان مالیاتی برای ثبت نام در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی