تصویر نامه نمایشگاه تجاری بازرگانی کشورهای اسلامی موسیاد در خصوص برگزاری نمایشگاه تجاری بازرگانی کشورهای اسلامی موسیاد