تصویر نامه معاونت محترم پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه با موضوع کلاهبرداری