تصویر نامه مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی در خصوص برگزاری وبینار تجارت و سرمایه گذاری در امارات