تصویر نامه فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران در خصوص درخواست اطلاع رسانی کارگاه آموزشی با سامانه مودیان مالیاتی با محوریت حمل و نقل و لجستیک