تصویر نامه شورای رقابت در خصوص جبران خسارت ناشی از قطع برق به واحدهای تولیدی