تصویر نامه شرکت نمایندگی کشتیرانی آبنوس خارک در خصوص اطلاع رسانی سرویس کانتینر