تصویر نامه سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص ارسال نظران و پیشنهادات دستگاه های عضو شورای عالی استاندارد