تصویر نامه سازمان خصوصی سازی در خصوص اطلاع رسانی عرضه سهام شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پارس فولاد سبزوار