تصویر نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص “آیین نامه تشویق به مشارکت موضوع ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی