تصویر نامه سازمان توسعه و تجارت ایران در خصوص ارسال فراخوان ایجاد مراکز تجاری در کشورها منتخب حوزه آفریقا