تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ارسال نقطه نظرات در خصوص مصوبه هیات وزیران