تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نظرات اتاق بازرگانی ایران پیرامون مذاکرات تجارت آزاد ایران و اوراسیا