تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تقویم نمایشگاه های بین المللی بلاروس