تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص دعوت به مجمع اقتصادی ایران و موریس