تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ارسال تصویر فراخوان ثبت نام متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی