تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و صنایع وابسته عراق – نجف