تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص لغو پروتکل ارسال گواهینامه های سلامت مواد غذایی مربوط به شرایط کرونا