تصویر نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص اعطای مجوزهای تاسیس و فعالیت و موافقت اصولی مراکز تجاری در 20 کشور